Cookietest

Op veel sites kom je als gevolg van de invoering van de wet GDPR of AVG per 25 mei 2018, een cookiebalk tegen en een privacy reglement. Via deze pagina kan je het privacyreglement van Producation lezen. Want ook al vragen we geen gegevens op via de website of gebruiken we geen cookies, als bedrijf verwerk ik natuurlijk wel gegevens van mijn klanten. Hoe ik daarmee om ga, kan je hieronder lezen.

Via de test van cookiebot.com is te zien dat op deze site geen cookies in gebruik zijn.

Privacyverklaring

Producation, gevestigd aan Strenkhaarsweg 8 8152 DL Lemelerveld (06 – 509 618 39), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

J. Ramerman is de verantwoordelijke persoon voor Producation en te bereiken via info@producation.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Producation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken of die namens mij door derden worden verwerkt (hostingprovider, belastingdienst, bank):

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP adres
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@producation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Producation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Producation neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Producation) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Producation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAWgegevens > via facturatie volgens de wettelijke termijn
Bankrekeningnummer > via betalingssysteem bank en bankafschriften volgens de wettelijke termijn
IP-adres > voor toegang website en in geval van blokkade site > max. 3 maanden na beëindiging klantrelatie
Foto’s > max. 3 maanden na beëindiging klantrelatie – daarna opschoning van alle klantbestanden en verwijderen klantomgeving incl. backups.

Als je de nieuwsbrief (als klant) niet langer wilt ontvangen, kun je jezelf uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief. Je bent daarmee niet uit onze administratie verwijderd. Hiertoe dien je een apart verzoek in te dienen. Mits voor de wet mogelijk, zullen we hier natuurlijk aan meewerken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Producation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Producation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Producation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Via de test van cookiebot.com is te zien dat op deze site geen cookies in gebruik zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Producation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@producation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Producation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het verstrekken, verwijderen of doorsturen van gegevens kan een vergoeding (kostprijs (uurtarief à € 50,- per uur)) worden gevraagd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Producation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@producation.nl.

Disclaimer
Producation is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?
Producation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64935493. Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met Jolanda Ramerman via info@producation.nl.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden en de bijbehorende verwerkersovereenkomst.

 

 

Chat openen
1
Stel gerust je vraag!
Ik help je waar mogelijk graag verder.